طف ماده تاریک مورد استفاده در مقیاس به دلیل تاریکی خوانده شود