از طریق قسمت جستجو، نام برند و شهر مورد نظر خود را جستجو نمایید.

ردیفنام نمایندهشماره ثابتفکسبرندهای نمایندگیشهرآدرس
۱اورنگ بیدرنگ۰۲۶۳۴۴۸۲۷۲۰۰۲۶۳۴۴۸۲۷۲۳فرامسیکرجکرج – جهانشهر – خیابان کسری – روبروی بیمارستان کسری – نبش کوچه گلایل
۲فراهان پخش پایتخت۸۸۱۷۵۹۵۰-۸۸۱۷۵۹۳۹۸۸۱۷۵۹۵۰-۸۸۱۷۵۹۳۹فرامسیتهرانتهران - عباس آباد – روبروی خیابان پاکستان – نبش نیریزی – پلاک ۹ – طبقه سوم – واحد ۶
۳پخش آذر۰۶۱۳۴۴۹۴۳۳۰۰۶۱۳۴۴۹۴۳۳۰فرامسیاهوازاهواز - زیتون کارمندی - خیابان زمرد - نبش خیابان هدایت - پلاک ۴۹
۴مهرزاد مرادیان نژاد۰۹۱۳۳۶۹۷۴۲۱
۰۳۱۳۲۶۱۷۱۹۶
فرامسیاصفهاناصفهان-خیابان مشتاق -خیابان بازارچه-نرسیده به سه پله-ساختمان روبیک
۵کاردان/قاسمی۰۹۱۵۱۱۱۶۲۶۹۳۸۵۲۳۰۷۵فرامسیخراسانخراسان-میدان ده دی-جنب داروخانه مجتهدی
۶پخش آراز تهران۰۷۱۳۲۲۸۸۹۴۸۰۷۱۳۲۲۸۹۶۷۹فرامسیشیرازشیراز - چهارراه ادبیات- بلوار ۴۰ مقام - کوچه ۱۴ - پلاک ۲۴
۷بازرگانی کایا کیش۰۳۵۳۸۲۰۲۹۰۲۰۳۵۳۵۲۸۳۹۷۰فرامسییزدیزد - سه راه شحنه - روبروی ایستگاه اتوبوسرانی - کوچه کویر - ابتدای کوچه - ساختمان کایا کیش
۸پخش نوژان۰۹۱۸۱۷۱۱۵۶۴فرامسیسنندجسنندج بلوار پاسداران_ شهرک بهاران-شهرک زاگرس- خیابان زاگرس- کوچه شمال_ پلاک ۱۴۷۷
۹تهرانیان تجارت آشنای پاژ۰۵۱۳۸۴۵۵۵۰۰بیولاینمشهدمشهد - بلوار بعثت - خیابان ناصرخسرو - بین ناصر خسرو ۴/۱۹ و ۶/۱۹ - پلاک۲۶
۱۰مه فام۰۳۱۳۶۲۰۴۷۴۵۰۳۱۳۶۲۸۷۷۷۴بیولایناصفهاناصفهان- ابتدای چهارباغ بالا- مجتمع تجاری اداری کوثر - طبقه ششم - واحد ۸۱۲
۱۱آرش هدایتی۰۲۶۳۲۵۷۰۴۲۸۰۲۶۳۲۵۵۷۶۰۲بیولاینکرجکرج - عظیمیه - میدان آزادگان - کوچه شهید حسینی - پلاک ۱۴
۱۲عادل جعفری۰۶۱۳۴۴۶۲۵۸۰ - ۰۹۳۶۸۷۷۱۰۰۱بیولایناهوازاهواز - کوی ملت- بلوار ۳۲ متری - نبش بن بست دوم - پلاک ۹۳