فشارسنج عقربه اي دو شلنگه با اتصال مانومتر بر روي كاف - نوزاد