فشار با یک حلقه 20 میلیلیتر از طریق یک اتصال لئور قفل