فیلتر میکروتیک از دریچه فشار آزاد و سیستم اندازه گیری