کلاس های آموزشی آشنایی با محصولات امرن

کلاس های آموزشی آشنایی با محصولات امرن 

نحوه عملکرد آنها به مدت دو روز در شرکت پایکاربنیان طب برگزار گردید.

نمایندگان فروش از سراسر ایران در این کلاس شرکت کردند.